[:ro]Adrian și Clai, recunoscuți ca familie de judecătorii europeni[:en]EU judges recognize Adrian and Clai as spouses and a family[:]

[:ro]

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis astăzi la Luxembourg că termenul „soți” din directiva privind libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene (UE) include și soții de același sex. Decizia CJUE este emisă în cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT vs. IGI, MAI și CNCD, judecată de instanța europeană la solicitate Curții Constituționale a României (CCR).

„Acum putem privi în ochii oricărui funcționar public din România și din întreaga UE, având certitudinea că relația noastră de familie rămâne la fel de valoroasă și la fel de relevantă, indiferent de țara în care trăim în Uniunea Europeană. Suntem fericiți că judecătorii europeni ne-au recunoscut ca familie, și mulțumim  tuturor celor care ne-au susținut – pe noi și, indirect, pe toate celelalte familii într-o situație similară. Astăzi a câștigat demnitatea umană,” a declarat Adrian Coman.

După decizia CJUE de astăzi, cauza familiei Coman-Hamilton se întoarce pe masa judecătorilor constituționali din România. CCR a solicitat opinia CJUE în noiembrie 2016, în cadrul unei proceduri numite trimitere preliminară, prin care dorea să înțeleagă din partea judecătorilor europeni dacă soții de același sex au drepturi în baza directivei privind libera circulație.

„CJUE răspunde fără ezitare întrebării ridicate de judecătorii constituționali: toate familiile, indiferent de orientarea sexuală a partenerilor, au drepturi egale în domeniul liberei circulații. CCR are acum obligația să respecte decizia CJUE și să constate faptul că Adrian și Clai sunt o familie. Decizia nu obligă România să introducă căsătoria între persoane de același sex, ci obligă doar la recunoașterea unor efectele juridice ale unei relații deja înregistrate, cum ar fi dreptul de stabilire al reședinței în România pentru Clai, care este cetățean american” a declarat Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului care i-a reprezentat pe petenți la CCR și CJUE.

CCR trebuie să se pronunțe în perioada imediat următoare asupra excepției de neconstituționalitate ridicată în cauză,  privind articolul 277 (2) și (4) din Codul Civil. Aceste articole interzic recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în afara României, însă – cel puțin teoretic – fără să afecteze dreptul la liberă circulație al cetățenilor europeni.

„În urma deciziei de astăzi, CCR trebuie în primul rând să declare neconstituțională interdicția din Codul Civil, privind recunoaștere căsătoriilor încheiate între persoane de același sex în afara României. Atât țara noastră, cât și Polonia, Slovacia, Bulgaria, Lituania si Letonia, vor fi obligate să adopte măsuri prin care să asigure libera circulație a cetățenilor UE si a familiilor lor formate din persoane de același sex – să acorde dreptul de ședere ca soţi şi să asigure un set minimal de drepturi. Asta se poate realiza doar prin adoptarea unei legislații clare, predictibile și unitare în privința protecției juridice a cuplurilor de același sex,” a declarat Romanița Iordache, expert jurist în domeniul nediscriminării și vice-președintă ACCEPT.

„Simplu spus, decizia CJUE se poate implementa în România prin reglementarea parteneriatului civil. Până astăzi, majoritatea covârșitoare a statelor membre UE (22 din 28) deja acordă o formă de protecție cuplurilor gay. România se plasează și în acest clasament la coada Europei, ignorând nevoile de zi cu zi ale familiilor din comunitate. Indolența autorităților are consecințe grave și lasă cuplurile de același sex fără protecție juridică în cele mai dificile momente din viață – în cazul unui deces neașteptat sau în relație cu domeniul medical, când vine vorba de co-asigurare sau decizii medicale pentru partenerul de viață,” a declarat Florin Buhuceanu, Președinte Executiv, Asociația ACCEPT.

Cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT vs. IGI, MAI și CNCD este susținută de Coaliția anti-discriminare și ILGA-Europe. Echipa ACCEPT a fost susținută pro bono în cadrul audierilor la CJUE de  White & Case LLP, prin partenera Jacquelyn MacLennan, și avocații asociați Andrew Wright, Florence Humblet și Pierre Pecheux.

„De la primul moment în care ILGA-Europa a intervenit ca o parte terță în procedurile Coman la nivel național în 2016, am putut vedea impactul extrem de pozitiv al cazului. Decizia va crește protecția și siguranța juridică a cuplurilor de același sex – importanța acestei decizii nu trebuie subestimată. Această claritate va garanta în cele din urmă că toate cuplurile de același sex din Uniunea Europeană se pot bucura pe deplin de libertatea de circulație în cele 28 de state membre. Acest caz evidențiază puterea litigiilor strategice și relevanța durabilă a UE (și a legilor acesteia) în viața oamenilor”, a declarat Arpi Astratian, jurist coordonator al ILGA-Europe.[:en]

The Court of Justice of the European Union (CJEU) has today decided in Luxembourg that the term „spouses” of the Free Movement Directive within the European Union (EU) also includes same-sex spouses. The CJEU decision is issued in Coman, Hamilton and ACCEPT vs. IGI, MIA and CNCD, tried by the European Court at the request of the Romanian Constitutional Court (RCC).

„Now we can look into the eyes of any public servant in Romania and across the EU, with the certainty that our family relationship remains as valuable and equally relevant, regardless of the country where we live in the European Union. We are happy that European judges have recognized us as a family, and we thank all those who have supported us – and indirectly all other families in a similar situation. Today, human dignity has won, „said Adrian Coman.

 

Following today’s CJUE decision, the Coman-Hamilton family case returns to the constitutional judges in Romania. The RCC requested the CJEU’s opinion in November 2016, in a procedure called a preliminary reference, in which it wished to understand from European judges whether same-sex spouses have rights under the Free Movement Directive.

„The CJEU responds without hesitation to the question raised by constitutional judges: all families, regardless of the sexual orientation of their partners, have equal rights in the field of free movement. The CCR now has the obligation to respect the decision of the CJEU and to recognize that Adrian and Clai are a family. The decision does not oblige Romania to introduce marriage between persons of the same sex, but only obliges to recognize the legal effects of a relationship already registered, such as the right of establishment of residence in Romania for Clai, who is an American citizen,” said Iustina Ionescu, the human rights lawyer representing the petitioners at the CCR and the CJEU.

In the immediate period thereafter, the RCC should rule on the  unconstitutionality objection raised by ACCEPT, Adrian and Clai regarding the Article 277 (2) and (4) of the Civil Code. These articles prohibit the recognition of same-sex marriages concluded outside of Romania, but at least theoretically without affecting the right of European citizens to move freely.

„Following today’s decision, the RCC must firstly declare unconstitutional the prohibition in the Civil Code regarding the recognition of same-sex marriages outside Romania. Both our country and Poland, Slovakia, Bulgaria, Lithuania and Latvia will be obliged to adopt measures to ensure the free movement of EU citizens and that of their families based on same-sex couples – to grant the right of residence as spouses and to provide a minimum set of rights. This can only be achieved by adopting clear, predictable and unitary legislation on the legal protection of same-sex couples, „said Romaniţa Iordache, legal expert on non-discrimination and ACCEPT vice-president.

 

„Simply put, the CJEU decision can be implemented in Romania by regulating the civil partnership. To date, the overwhelming majority of EU Member States (22 out of 28) already provide a form of protection for gay couples. Romania is ranked poorly in Europe, ignoring the daily needs of families in the community. The ignorance of authorities has serious consequences and leaves same-sex couples without legal protection in the most difficult moments of life – in the case of an unexpected death or in relation to the medical field when it comes to co-insurance or medical decisions for the life partner ” said Florin Buhuceanu, Executive President, ACCEPT Association.

The Coman, Hamilton and ACCEPT vs. IGI, MIA and NCCD  case is supported by the Anti-Discrimination Coalition and ILGA-Europe. The ACCEPT team was pro bono supported at hearings at CJUE by White & Case LLP, through partner Jacquelyn MacLennan, and associate lawyers Andrew Wright, Florence Humblet and Pierre Pecheux.

“From the first moment that ILGA-Europe intervened as a third party in the Coman proceedings at national level in 2016, we could see the immensely positive impact the case could have. It will increase legal protection and certainty for same-sex couples – the importance of this decision should not be underestimated. This clarity will finally ensure that same-sex couples (not only in Romania, but all over the EU) can fully enjoy the freedom of movement within the 28 Member States. This case highlights the power of strategic litigation and the enduring relevance of the EU (and its laws) in people’s lives,” said Arpi Avetisyan, strategic litigation officer at ILGA-Europe.[:]

[footer]

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[current-year] KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?